Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

[ Islam tarixi / 7508 dəfə baxılıb ]
Hz. Əbu Bəkir İslamın zülm mexanizmasını parçaladığını söyləyir və davam edir: “Bizə Quran, yəni Allahın qanunları gəldikdən sonra, heç kim fağır, zəif elan edilərək əzilməyəcək! Bəşəri nizamlara görə qurulmuş olan üstün sinif, üstün irq, üstün ailə, üstün məqam ifadələri yoxdur. Güclü zəifi əzməyəcək; zəngin fağırı istismar etməyəcək, kapitalizmin faizlə dönən çarxları insanları özündən asılı etməyəcək. İnsanın insanı istismar edən qanuna son qoyulub! Və mən, İslam Dövlətinin Rəhbəri, yəni Xəlifəsi olaraq daima zəifin, əzilmişin, fağırın yanında olacağam; onların başqalarının üzərində olan haqlarını alıncaya qədər güclünün və zənginin yaxasını buraxmayacağam.
[ Müqəddəs quran / 6926 dəfə baxılıb ]
İçində heç bir şübhə olmayan bu Kitab aləmlərin Rəbbi tərəfindən endirilmişdir. Özlərinə elm verilənlər Rəbbindən sənə endirilənin haqqın özü olduğunu və üstün, güclü, tərif edilməyə layiq olanın (Allah) yoluna yönəltdiyini görürlər. Kitabın endirilməsi, üstün və güclü olan hökm və hikmət sahibi olan Allahdandır. Quran diri olanları xəbərdar edib qorxutmaq və küfrə düşənlərin üzərində sözün haqq olması üçün endirilmişdir.
[ Islam tarixi / 7508 dəfə baxılıb ]
Hz. Əbu Bəkir İslamın zülm mexanizmasını parçaladığını söyləyir və davam edir: “Bizə Quran, yəni Allahın qanunları gəldikdən sonra, heç kim fağır, zəif elan edilərək əzilməyəcək! Bəşəri nizamlara görə qurulmuş olan üstün sinif, üstün irq, üstün ailə, üstün məqam ifadələri yoxdur. Güclü zəifi əzməyəcək; zəngin fağırı istismar etməyəcək, kapitalizmin faizlə dönən çarxları insanları özündən asılı etməyəcək. İnsanın insanı istismar edən qanuna son qoyulub! Və mən, İslam Dövlətinin Rəhbəri, yəni Xəlifəsi olaraq daima zəifin, əzilmişin, fağırın yanında olacağam; onların başqalarının üzərində olan haqlarını alıncaya qədər güclünün və zənginin yaxasını buraxmayacağam.
[ Müqəddəs quran / 6926 dəfə baxılıb ]
İçində heç bir şübhə olmayan bu Kitab aləmlərin Rəbbi tərəfindən endirilmişdir. Özlərinə elm verilənlər Rəbbindən sənə endirilənin haqqın özü olduğunu və üstün, güclü, tərif edilməyə layiq olanın (Allah) yoluna yönəltdiyini görürlər. Kitabın endirilməsi, üstün və güclü olan hökm və hikmət sahibi olan Allahdandır. Quran diri olanları xəbərdar edib qorxutmaq və küfrə düşənlərin üzərində sözün haqq olması üçün endirilmişdir.
[ Islam tarixi / 14415 dəfə baxılıb ]
Həzrəti Nuh, Qurani Kərimdə və Həzrəti Məhəmmədin hədislərində digər peyğəmbərlərlə müqayisədə daha çox məlumat verilən və "ülül-azm" olaraq adlandırılan 5 böyük peyğəmbərdən biridir. Qurani Kərimdə, 28 surədə haqqında məlumat verilmiş və 43 yerdə adı zikr edilmişdir.
[ Islam tarixi / 10844 dəfə baxılıb ]
Həzrəti Əlinin ilk Xəlifə seçilən Əbu Bəkirə biəti barədə üç rəvayət mövcuddur. Hər üç rəvayətdə də Həzrəti Əlinin biət etdiyini görürük. Doğruya ən yaxın olan rəvayət görə Həzrəti Əli bir qədər gec Həzrəti Fatimənin ölümündən sonra biət etmişdir.
[ Təfsir / 11586 dəfə baxılıb ]
De ki: Siz ey kafirlər! Mən sizin qul olduğunuz şeylərə əsla qul olmayacağam. Siz də mənim qul olduğuma qulluq edəcək deyilsiniz. Mən əsla keçmişdə qulluq etmədim sizin qul olduqlarınıza. Siz də mənim qul olduğuma qulluq etməzsiniz. Sizin dininiz sizə, mənim dinim mənə.
[ Müxtəlif / 17760 dəfə baxılıb ]
Sən hələ dirilməmisən. Sən hələ ölüsən və ya ölümə bənzər yuxu halındasan. Dirilməyin üçün ölməlisən. Ölüm, nə yaxşı ki, sən varsan. Sən olmasaydın dirilməyin qədrini bilə bilməzdim. Sən olmasaydın, fərqi anlamazdım. Sən olmasaydın yaşamağın mənası olmazdı.
[ Islam tarixi / 8545 dəfə baxılıb ]
Bu millətin Xocalıda, Qarabağda, erməni dığalarının törətdiyi bütün cinayət coğrafiyalarında namus, şərəf və qeyrətinə keçmişlər. Kim təmizləyəcək bu namus, şərəf və qeyrətimizi? Kim təmizləyəcək bu nəcisi, bu murdarı, bu şirki, bu zülm və işgəncəni? Kim təmizləyəcək bu muşrikləri torpaqlarımızdan, kim? Kim alacaq Müsəlman Azərbaycanlı Türkünün intiqamını, kim? Xocalıda təcavüzə məruz qalan müsəlman ağbirçəklərimizin, ana-bacılarımızın, oğlan və qız övladlarımızın namus və şərəfini kim təmizləyəcək, kim? Torpaqlarımızı bu erməni müşriklərindən kim azad edəcək, kim?
[ Islam tarixi / 8039 dəfə baxılıb ]
Rəsulullah demək istəyirdi ki, bütün hallarda Quranın mənə təbliğ etməyi əmr etdiyi bütün halal və harmları sizə təbliğ etdim və bu təbliği yerinə yetirərkən heç bir insandan, məqamdan çəkinmədim, qorxmadım. Allah nəyi qadağan edib, haram dedisə mən də ona haram dedim. Nəyə halal dedisə onun halal olduğunu insanlara anlatdım. Məndən sonra iqtidara gələcək olanlar da Allahın haram və halal dediklərinə qarşı çıxmasınlar. Halal və haram hökmünü qoymaq sadəcə və sadəcə Allaha aiddir. Onları da Allah Quranda söyləmişdir. Öz arzu və istəklərinizə uyğun halal və haramlar uydurmayın. Çünki mənim kimi sizlər də etdiklərinizin hesabını Allaha verəcəksiniz.

  SON ƏLAVƏLƏR  

  XİLAFƏT: ƏBU BƏKİR DÖNƏMİ [4]

  QURANI TANIYAQ [1]

  NUH ƏLEYHİSSALAM

  HƏZRƏTİ ƏBU BƏKİR VƏ HƏZRƏTİ ƏLİ

  KAFİRUN SURƏSİ

  BƏTN... ÖLÜM... DOĞULUŞ...

  XOCALI QƏTLİYAMI və UHUD DÖYÜŞÜ

  XİLAFƏT: ƏBU BƏKİR DÖNƏMİ [2]

  CÜMƏ NAMAZI

  Alimlərimiz: Əllamə Cəmaləddin (İzzədin) Yusif ibn İbrahim Ərdəbili

  YARADILIŞ QİSSƏSİ

  TÖVHİDİN DAŞIYICILARI-3

  EŞQ

  KİTAB VƏ HİKMƏT [1]

  ADƏM OLMAQ

  XİLAFƏT: ƏBU BƏKİR DÖNƏMİ [1]

  İŞİNİZ VARMI, İŞİNİZ?

  MƏN... TORPAQ...?!

  ÖRNƏK HƏYATLAR. XUBEYB İbn ADİY əl-ƏNSARİ

  ÖLÜMÜN ƏKİZ QARDAŞI

  ƏXLAQ  

  ŞƏRİƏT  

  TƏRK EDİLMİŞ MÜKAFAT - GECƏ NAMAZI

  HƏCCDƏN SONRA NECƏ OLAQ?!

  HƏCC 1

  HƏCC MÖVSÜMÜ BİR MƏKTƏBDİR (III hissə)

  HƏCC MÖVSÜMÜ BİR MƏKTƏBDİR (II hissə)

  TARİX  

  SÜNNƏ  

  AİLƏ  

  ƏQİDƏ  

  ELM  

  AKTUAL  

  FƏRZ ET Kİ, ÖLDÜN...

  AZƏRBAYCANDA DONUZ ƏTİ QATILMAYAN KOLBASA VARMI?

  HAMI XOŞBƏXTLİK AXTARIR

  XOCALI-ƏSRİN SON MÜSƏLMAN SOYQIRIMI

  PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.A.S) NƏYİ DİNLƏYƏRDİ?

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:59
GÜNƏŞ07:30
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:53
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:19
İŞA [ 4 rükət ]19:46
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka