Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

ALLAHIN GÖZƏL ADLARI
ƏL-MUQİT
Ya Muqit! Sən hər kəsin hər ehtiyacını hər an görərsən. Sənə əyandır hər cür niyyət və hərəkətim. Sən, sonzuluq istəyini qəlbimə ilham edərsən, Sənə mə'lumdur bütün dualarım və istəklərim. Sən, zəif və acizlari, yetim və yoxsulları qoruyub saxlayırsan. Sənə mə'lumdur acizliyim! Sən, birinci yoxsullara əl tutanı sevərsən, Sənə mə'lumdur yoxsulluğum və əməllərim. Niyyətlərimi gözəlləşdir, ixlaslı olmağı nəsib et mənə! Ömrümü əbədiyyata apar, Cənnətində yerləşdir məni! Yoxsulluğumu mərhəmətinlə qarşıla, başqasına əl açdırma məni! Günahlarımı ğüfranına bəhanə et, üzümü qara etmə mənim!
 
ƏL-HASİB
Ya Hasib! Əməllərim hesaba gəlməz, arzularımın sayı-hesabı olmaz, dəftərimdən xətalarımı çıxart ki, hesabım asand olsun! Ehtiyaclarımın ən kiçiyinə, xəyallarımın heç birinə əlim yetişməz, qəlbimin sızıntılarını topla ki, hesaba gələn bir duam olsun!
 
ƏL-CƏLİL
Ya Cəlil! Sənin cəlalın zatındandır, başqasına möhtac deyil! Sənin ucalığın kəmalındandır, səbəb möhtac deyil! Sənin kəmalın da Səndəndir, görülməyə möhtac deyil!
 
ƏL-KƏRİM
Ya Kərim! Kərəminlə gözəl et hər halımı! Kərəminlə sevindir qəlbimi! Sənki ən çox zəiflərə və acizlərə ikram edənsən! Sənki səbəbsiz və hesabsız kərəm edənsən! Sənki bir ovuc toxumda bir baxçanın ağacını saxlarsan! Cənnətinə al və heç bitməyən ikramına yetişdir məni, kərəm et bu acizə, az savabı çox et!
 
ƏR-RAQİB
Ya Raqib! Ömrümün hər anında Səni anmağı dilərəm, lakin halım imkan vermir, unuduram. Qəlbimə zikrini yerləşdir, oyandır məni! Ölüm anımı səni anaraq yaşamaq istərəm, lakin vəziyyətim macal verməz, susaram. Dualarımı qatına yetişdir! Hesab günü Səni razı etməyi arzu edirəm, lakin savabım yetməz, qorxuram. Əməllərimi xeyirli et, yaxşı insanlarla xatıra məni!
 
ƏL-MUCİB
Ya Mucib! Elan etməyə və göstərməyə ehtiyac yoxdur, halım Sənə əyandır. Söz deməyə gərək yoxdur, səssizliyim Sənə bəyandır.
 
ƏL-VASİ
Ya Vasi! Varlıq Sənsiz dar olar.
 
ƏL-HAKİİM
Ya Hakiim! Sən hər yaratdığına məna və dəyər verənsən, sonsuz hikmətinə aşiq et qəlbimi!
 
ƏL-VADUD
Ya Vadud! Sən sevdiyin və sevdirdiyin üçün baxar üzlər üzlərə. Sən sevdiyin və sevdirdiyin üçün günəş doğar hər gün. Sən sevdiyin və sevdirdiyin üçün baharın gələr hər yerə. Sən sevdiyin və sevdirdiyin üçün kəlamın gəzər dillərdə.
 
ƏL-MƏCİİD
Ya Məcid! Mənə ağla və xəyala gəlməz gözəlliklər bəxş etmisən, bu, yaxınlığının ülviyyətinə əngəl olmaz. Mənə məndən də yaxın olduğunu bildirmisən, bu, ülviyyətinin yaxınlığına əngəl olmaz.
 
ƏL-BAİS
Ya Bais! Zərrələrimi bir-bir topla onlar dağıldığında, həyat ver onlara yenidən, ən sevdiklərinin yanına çatdır məni!
 
ƏŞ-ŞƏHİİD
Ya Şəhiid! Səni görür kimi yaşamaq ən gözəl haldır. Sənin görən olduğunu görmək ən gözəl təcəllidir.
 
ƏL-HAQQ
Ya Haqq! Quluna haqq olan ancaq Sənə yönəlməkdir, qibləndən azdırma məni! Quluna haqq olan ancaq sənə dua etməkdir, məhrum etmə məni! Ancaq Səndən diləmək quluna haqqdır, sahibsiz buraxma məni! Ancaq sənə güvənmək quluna haqqdır, çarəsiz buraxma məni! Ancaq Sənə çatdıran yollar quluna haqqdır, yoldan çıxarma məni! Quluna haqq olan, hər şeydən çox Səni sevməkdir, yetim buraxma məni! Haqqımdakı hökmün haqqdır ya Rəbbi, haqqıma görə deyil öz lütfünə görə ver mənə!
 
ƏL-VAKİL
Ya Vəkil! Acizəm və Səndən şəfaət diləyirəm, qüdrətinə sığınıram! Fəqirəm və Sənə yönəlirəm, rəhmətini sığınacağım et!
 
ƏL-QAVİYY
Ya Qaviyy! Acizliyimi bilib dərgahına gəldim!
 
ƏL-MƏTİN
- Ya Mətin! Dəmir, əmrinlə parçalanar Sənin. Nəfsimin əlinə buraxma məni! Dağlar Sənə boyun əyər, şeytanın aldatmacalarına buraxma məni! Dənizlər əmrinlə parçalanar, səbəblərin arasında buraxma məni!

 
ƏL-VALİY
Ya Valiy! Sənə təvəkkül etdim, vəkilim Sənsən! Sənə iman etdim, sahibim Sənsən! Sənə sığındım, sirdaşım Sənsən! Sənə güvəndim, valim Sənsən! Sənə bağlandım, dostum Sənsən! Sənə tutunuram bütün varlığımla, kimsənin məni yerə yıxmasına izin vermə!
 
ƏL-HAMİİD
Ya Hamiid! Hamiid Sənsən, həmd Sənədir! Dillər Sənə həmd etməklə dadlanar! Hər nəfəs Sənə minnətlə verilir və alınır. Minnət altında əzdirmə məni!
 
ƏL-MUHSİİ
Ya Muhsii! Hədsiz acizlik və zəiflik içindəyəm, düşmanlarım çox, incidənlərim isə saysızdır! Sənə şükürlərim yetərsiz, arzularım hesabsızdır. Fitrətimin diliylə yalvarıram Sənə, dualar edirəm! İstəyənlərin və istənənlərin sayını bilən ancaq Sənsən, qəlbimə yoldaş et mərhəmətini!
 
ƏL-MUBDİİ
Ya Mubdii! Sənki hər şeyi misilsiz, ilkin Yaradansan. Yaratdığını hər an yeniləyən və yenidən yaradacaq olansan. Savabımın yoxluğunu rəhmətinə vəsilə et, ağrılarımi lütfünə səbəb et, günahımı əfvinə bəhanə qıl!
 
ƏL-MUİİD
Ya Muiid! Cəsədlərin qəfəsindən çıxan kimi ruhlar Sənə üz tutar. Səndə son tapar sonluqlar.
 
ƏL-MUHYİİ
Ya Muhyii! Çürüyüb toz olmuş sümükləri yalnız Sən çağırarsan. Ölmüşlərə və unudulmuşlara yalnız Sən həyat verərsən. Ölümümü əbədi irəliyişimə başlanğıc et!
 
ƏL-MUMİT
Ya Mumit! Ölüm uzaq deyil bədəndən, bilirəmki ölüm də Səndəndir. Faniyəm, fani olanı istəməm. Acizəm, aciz olanı istəməm. Ruhumu Rəhmana təslim etdim mən. Ölümüm son deyil, başlanğıcdır bilirəm. Sonsuzluğa başlanğıcımı iman üzrə et ya Rəbbi!
 
ƏL-HAYY
Ya Hayy! Hər diri Səndən alır diriliyini və həyatını. Ölüm belə Sənin ihya etmənlə diridir. Ölümümü əbədi həyata bəhanə et!
 
ƏL-QAYYUM
Ya Qayyum! Yoxluğa düşürmə qəlbimi, yanımda tut sevdiklərimi! Unuduşlara gömmə üzümü! Nəzərində tut gözəlliyimi!
 
ƏL-VACİD
Ya Vacid! Varlığını anlatmağa var sözü yetməz, varlar Səninlə vardır. Varlığını anlamağa varlığım yetməz, varlıq Sənə şükr edər. Varlığının öncəsi yoxdur Sənin, öncələr Səninlə vardır. Varlığına son yoxdur Sənin, sonralar Səninlə vardır. Varlığına bəhanə yoxdur Sənin, hər an Səninlə vardır. Məni mənsiz buraxma, məni Sənsiz buraxma!
 
ƏL-MAACİD
Ya Macid! İzzət sahiblərinin nə izzəti varsa, hamısı Sənə aiddir! Öyünənlərin bütün gözəllikləri Sənə aiddir.Yaxşıların bütün yaxşılıqları Sənə aiddir. Savab sahiblərinin bütün savabları Sənə aiddir. Sənin verdiklərinə qarşılıq deyil ibadətim, ola da bilməz əsla. Ancaq verdiklərin üçündür, Cənnətinə al məni!
 
ƏL-VAAHİD
Ya Vahid! Qəlbim hər şeyə bağlanar, ayrılığın ardından ağlıyar. Sənki təksən, başqalarına qosdurub yorma məni! Ruhum hər gələnə sevdalıdır, gedənlərin gedişiylə yaralanır. Sənki təksən, Çoxluqda buraxıb ağalatma məni! Qayğılarım min cür, qorxularım dağlar qədər. Sənki təksən, Yoxluğa düşürüb unutma məni! Sözüm kimsəyə keçməz, qüvvətim qıl qədər. Sənki təksən, Boynu bükük, çarəsiz buraxma məni! Bircə Səni tək tanıyıram, qapına gəldim, başqalarına buraxma məni!
 
ƏL-ƏHƏD
Ya Əhəd! Varlığımın ayinəsidir sifətim, ondan oxunur əhədiyyətin (təkliyin), sifətimin tək olması Sənin əsərindir.
 
ƏS-SAMƏD
Ya Saməd! Doğmadın, doğulmadın, bənzərin yoxdur, hər kəs Sənə möhtacdır, hər şey Sənə möhtacdır, Sən heç nəyə və heç kimsəyə möhtac deyilsən. Mən sahib olduğuma da möhtacam, sahib olmağa da. Sən hər şeyin sahibisən, amma sahib olmağa belə möhtac deyilsən. Sənə möhtaclığım ən böyük zənginliyimdir. Səndən başqasına möhtac eyləmə məni! Sənin dərgahında fəqirliyim ən gözəl vəsiləmdir. Səndən başqasına əl açdırma məni!
 
ƏL-QADİR
Ya Qadir! Elə Qadirsənki, qüdrətin olmasa var deyə bir şey olmaz, yoxluq isə heç anılmaz. Sənki Varsan, yoxluqdan qorxmam. Sənki Qadirsən, acizliyimdən utanmam. Sənki Rəhimsən, fəqrimdən sıxılmam. Acizliyimə qüdrətinlə mədət et, fəqirliyimə rəhminlə imdad eylə!
 
ƏL-MUQTƏDİR
Ya Muqtədir! Sənin qüdrətinə sərhəd çəkilməz, qüdrətinin həddi-hüdudu olmaz. Çünki qüdrətinə acizlik deyilən bir şeyin zərrəsi dəyməz. Sənin qüdrətinə görə çətin və ya asand bir şey yoxdur, Sənin qüdrətinə görə istər hər şey olsun, istər bir şey olsun fərq etməz. Sən hər şeyi bir şey kimi asanlıqla yaradarsan, torpaqda buraxma məni! Sən bir şeyi hər şey kimi özəl yaradırsan, unudulmağa buraxma məni!
 
ƏL-MUQƏDDİM
Ya Muqəddim! Sən hər şeyi varlıqdan öncə təqdir edirsən. Sən hər işin başını, ortasını və sonunu bilirsən. Mən sevdiklərimi Sən var etdikdən sonra sevdim. Sən isə sevdiklərini məndən öncə sevdin və sevdiyin üçün var etdin. Mən özümü belə Sən var etdikdən sonra bildim. Sən isə məni var olmamdan əvvəl bilirdin. Getdiyim hər yerdə Sən vardın, tanıdığım hər yeni aləmi başından belə Sən tanıyırsan. Qəlbimin ilk atışından öncə məni sevdin, mən özümü sevməyə gec qaldım. Muqəddim Sənsən, dilədiyini dilədiyinə üstün edərsən, dilədiyini önə alar, dilədiyini sona buraxarsan. Bundan əvvəl etdiklərimi və sonra edəcəklərimi bağışla! Başqa ilah yoxdur, ancaq Sənsən Allah.
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:23
GÜNƏŞ07:58
ZÖHR [ 4 rükət ]12:53
ƏSR [ 4 rükət ]15:27
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:47
İŞA [ 4 rükət ]19:17
GECƏYARI00:05
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka