Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

HƏDİS ELMİ
  ATANI LƏQƏBI ILƏ (ƏBU FILANKƏS DEYIB) ÇAĞIRMAQ OLARMI?

  ATANI ADI ILƏ ÇAĞIRMAMAQ, ONDAN QABAQ OTURMAMAQ VƏ ONUN ÖNÜNDƏ GETMƏMƏK

  SEVGI (ÇOX VAXT) IRSƏN KEÇIR

  ATANIN DOSTLARI İLƏ ƏLAQƏNİ KƏSMƏ ki, NURUN SÖNMƏSİN

  ATANIN DOSTU OLAN KIMSƏLƏRLƏ ƏLAQƏLƏRI MÖHKƏMLƏNDIRMƏK

  VALIDEYNLƏR ÖLDÜKDƏN SONRA DA ONLARIN QAYĞISINA QALMAQ

  XRİSTİAN ANAYA İSLAM DİNİNİ BƏYAN ETMƏK

  VALİDEYNLƏRİN DUASI

  VALIDEYNLƏRIN AĞLAMASI

  VALİDEYNLƏRİN ÜZÜNƏ AĞ OLMAĞIN AQİBƏTİ

  VALİDEYNLƏRİ SÖYMƏMƏK

  MÜŞRİK VALİDEYNİN QAYĞISINA QALMAQ

  MÜŞRİK ATA ÜÇÜN BAĞIŞLANMA DİLƏMƏMƏK

  KİM VALİDEYNLƏRİNİN QAYĞISINA QALSA, ALLAH ONUN ÖMRÜNÜ UZADAR

  VALİDEYNLƏRİ QOCALANADƏK ONLARLA YAŞAYIB, SONRA DA CƏNNƏTƏ DAXİL OLMAYAN KƏS

  GÜNAH İŞLƏRDƏN BAŞQA (HƏR BİR İŞDƏ) VALİDEYNLƏRİN QAYĞISINA QALMAQ

  VALİDEYNLƏRİNƏ LƏNƏT OXUYANA ALLAH LƏNƏT EDƏR

  VALİDEYNLƏRİN ÜZÜNƏ AĞ OLMAQ

  PEYĞƏMBƏRİN (s.a.s) ƏXLAQI - Muhəmməd ibn İsmail əl-Buxari - HƏDİSLƏR

  VALİDEYNLƏRƏ ETDİKLƏRİNİN ƏVƏZİNİ VERMƏK

  VALİDEYNLƏRLƏ MÜLAYİM DANIŞMAQ

  VALİDEYNLƏR ZÜLM ETSƏLƏR BELƏ YENƏ ONLARIN QAYĞISINA QALMAQ

  ATANIN QAYĞISINA QALMAQ

  ANANIN QAYĞISINA QALMAQ

  «BİZ İNSANA ATA-ANASI İLƏ GÖZƏL DAVRANMAĞI BUYURDUQ»

  BƏZİ HƏDİS TERMİNLƏRİNİN MÜXTƏSƏR MƏNALARI

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:23
GÜNƏŞ07:58
ZÖHR [ 4 rükət ]12:53
ƏSR [ 4 rükət ]15:27
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:47
İŞA [ 4 rükət ]19:17
GECƏYARI00:05
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka