Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

ELM
  RƏSUL VƏ NƏBİ, YOXSA PEYĞƏMBƏR?

  QURANİ-KƏRİMİN ECAKARLIĞI VƏ ÜSLUBU

  Müsəlman ölkələrindəki dövlətdaxili münaqişələrin qarşısının alınmasında dini maarifləndirmənin rolu

  Elm Sizsiniz !!!

  MƏNTİQ ELMİ VƏ İSLAM DÜNYASI

  ELM - TƏRƏQQİ, MƏDƏNİYYƏT VƏ ƏRDƏMLİKDİR

  MƏDƏNİYYƏTİMİZDƏ ELMİN YERİ

  Alimlərimiz: Əllamə Cəmaləddin (İzzədin) Yusif ibn İbrahim Ərdəbili

  HƏZRƏTİ PEYĞƏMBƏRİN TƏDRİS METODU (1)

  İMAM ƏBU HƏNİFƏ

  MƏZHƏBLƏRARASI YAXINLAŞMA VƏ DİALOQA DAİR ON PRİNSİP [1]

  DUAN OLSUN!

  GERÇƏYİN SURƏTİ

  AZƏRBAYCANIN İLK ŞEYXULİSLAMI-Məhəmmədəli Hüseynzadə

  AZƏRBAYCAN ALİMLƏRİ - SEYİD YƏHYA BAKUVİ

  HƏYAT FİQHİ - MÜTƏFƏKKİR QADINLAR

  AZƏRBAYCAN ALİMLƏRİ - ŞEYXULİSLAM FAZİL İRƏVANİ

  HƏYAT FİQHİ - PEYĞƏMBƏRİN SÜNNƏTİ VƏ ÜMMƏTƏ XİDMƏTİ

  HƏYAT FİQHİ - QURAN AYƏLƏRİNİN ŞƏRHİ

  İNSANI İNSAN EDƏN DÜŞÜNMƏKDİR

  HƏYAT FİQHİ - QURAN İNSANA XİTAB EDİR

  TÖVHİD VƏ MUVAHHİD MÜSƏLMAN

  HƏYAT FİQHİ - HƏYATIN QANUNUDUR

  HƏYAT FİQHİ

  HİDAYƏT YOLU - QURAN

  QÜDSİ HƏDİSLƏR

  MÜSƏLMAN ALİMLƏRİNİN TİBB ELMİNƏ TÖHVƏLƏRİ

  YOXSA ONLAR GÖRMÜRLƏR?

  İLAHİ BİLİKLƏRİN İNSAN HƏYATINDA ZƏRURİLİYİ

  ALİMLƏRİMİZİ TANIYAQ: İBN əl CEVZİ

  YERİN BUZ ÖRTÜYÜ AZALIR

  QLOBAL İSTİLƏŞMƏ

  QALAKTİKAMIZDA GÜNƏŞİN YERİ

  BİZİM QALAKTİKA

  DƏMİR PLANETİMİZƏ NƏ ÜÇÜN ENDİRİLMİŞDİR?

  MÜSƏLMAN ALIMLƏRININ DƏQIQ ELMLƏR SAHƏSINDƏ ƏLDƏ ETDIKLƏRI NAILIYYƏTLƏR

  BƏZİ HƏDİS TERMİNLƏRİNİN MÜXTƏSƏR MƏNALARI

  BILƏNLƏRDƏN SORUŞUN!

  ELM TƏLƏBƏLƏRINƏ MƏSLƏHƏT

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka