Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

"BU BƏLANI GÖNDƏRMƏKLƏ ALLAH YATIB YUXUYA GETMİŞ, DÜNYAYA HƏDSİZ MEYL ETMİŞ ÜMMƏTİ SİLKƏLƏYİR"

[ Aktual / 13256 dəfə baxılıb ]   
|
 
Həmdü-sənalar yalnız aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur. Biz Ona həmd edir, Ondan yardım və bağışlanma diləyirik. Nəfslərimizin şərrindən və pis əməllərdən Allaha sığınırıq. Allahın hidayət verdiyi kəsi azdıran, azdırdığını isə doğru yola yönəldən tapılmaz. Şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa ibadət haqqına layiq məbud yoxdur, O təkdir və heç bir şəriki yoxdur və şəhadət verirəm ki, Muhəmməd onun qulu və elçisidir.

Şəkk yoxdur ki, yəhudilər Allahın qəzəbinə gəlmiş və Allah təala onları lənətləmişdir. Rəbbimiz öz izzətli Kitabında onların cinayətkar, cani olduqlarını, harada olurlarsa-olsunlar lənətə düçar olduqlarını , onların peyğəmbərləri qətlə yetirdiklərini, yer üzərində fitnə-fəsad yaymağa səy göstərdiklərini və bu sadalananların onların əsas xüsusiyyətləri olduğunu bizə bəyan etmişdir. Onlar günah və pislik etməyə tələsər, əhd bağladıqda onu pozar, insanlardan ədalətə tərəfdar olanları qətlə yetirər və sözləri təhrif edib dəyişərlər. İman əhlinə qarşı ən kəskin mövqedə olanlar və yaşamağa ən çox can atanlar da məhz onlardır. Onlar ağızları ilə Allahın nurunu söndürməyə çalışır və etdikləri pis əməlləri tərk etmirlər. Elə bu səbəbdən də, onların bu küfrlərinə görə Allah onları lənətləmiş, qəlblərini daşlaşdırmış, üzərlərinə zillət və bədbaxtlıq damğası vurmuş, öz aralarında da Qiyamət gününədək kin və ədavət yaratmışdır. Onların qəzəbə gəldiklərini Uca Allah ümmətimizə hər gün dəfələrlə təkrarlamağı əmr etmişdir. Belə ki, hər gün müsəlmanlar gün ərzində qıldıqları namazda oxuduqları Fatihə surəsində yəhudilərin Allahın qəzəbinə gəldiklərini elan edirlər. Onlar da bunları bilərək yer üzərində fəsad yaymağa çalışırlar. Onlar hər bir dövrdə və zamanda virab qoyub, məhv etməklə məşğul olduqlarına görə Allahın lənətinə gəliblər. Zaman ötdükcə və illər keçdikcə onların həqiqətən də necə iyrənc məxluq olduqları üzə çıxır. Yəhudilər xüsusi amansızlıqla uşağına , qadınına və qocasına əhəmmiyyət vermədən insanlara atəş açaraq onları qətlə yetirirlər. Keçən həftə onlar özlərinin müqəddəs saydıqları şənbə günündə belə vəhşiliklər törətməkdən əl çəkmirlər. Halbuki Uca Allah onlara buyurmuşdur ki; “ Şənbə günü qoyulmuş qadağanı pozmayın.” ( ən- Nisa, 154)

Uca Allah şənbə günü ova çıxmağı və hücum etməyi imtahan olaraq yəhudilərə qadağan etmişdi. Onlar isə bu gün insan ovuna çıxmaqdadırlar. Rəbbimiz bizə xəbər verir ki, onlar şənbə gününün qadağalarına riayət etmədiklərinə görə Allah təala onları heyvanlara çevirmişdi. Uca Allah əl- Bəqərə surəsinin 65-ci ayəsində buyurur:

“Siz artıq içərinizdən şənbə günü həddi aşanları tanıyırsınız, Biz də onlara : Mənfur meymunlar olun!- dedik.”

Hələ peyğəmbərimizin(s.ə.v) vaxtında ikən yəhudilər şənbə günündə bir iş görməkdən müəyyən qədər çəkinirdilərsə, indi onlar bu dini ayinlərinə heç bir əhəmiyyət vermirlər.

Peyğəmbərin (s.ə.v) həyatı ilə bağlı kitablarda rəvayət olunur ki, Peyğəmbər(s.ə.v) yəhudi qəbiləsi Bəni Qureyzanı iyirmi beş gecə güclü mühasirədə saxladıqda onların qəbilə başçısı Kəb ibn Əsəd demişdir ki: Bu gecə şənbə gecəsidir , yəqin ki, Muhəmmədlə əshabələri bizə bu gün aman verərlər. Onlardan bir dəstə isə: gəlin fürsəti fövtə verməyib aşağı enək, bəlkə onların gözləmədiyi anda hücum edə bildik. Bəzi yəhudilər isə dedilər: Deyirsiniz ki, bizdən əvvəlkilərin etmədiyi bir əməli edərək şənbəmizi batilmi edək? Axı onların heyvana çevrildikləri bizə məlumdur?! Bununla da onlar heyvana çevrilmələrindən qorxaraq bundan çəkinmişdilər. Bugünkü günümüzdə isə yəhudilər öz batil dinlərinə və inanclarına belə əhəmiyyət vermədən şənbə günü hücum edirlər.Uca Allah əl-Ənfal surəsinin 30-cu ayəsində buyurmuşdur:

“ Onlar hiylə işlətdilər, Allah da hiylə işlətdi.Allah hiylə işlədənlərin ən yaxşısıdır.”

Rəbbimiz yəhudilərin möminlərə qarşı olan ədavətini və bu ədavətin tarix boyu ta Qiyamətədək, Dəccalla birlikdə onlar məhv olunanadək davam edəcəyini bizə bildirdikdən sonra əfsuslar olsun ki, hələ də bəziləri bu həqiqətlərə göz yumaraq yəhudilərlə anlaşmaya gələrək onlarla birlikdə sülh şəraitində yaşaya biləcəklərini zənn edirlər. Onların kin-küdurətləri və ədavətləri olduqca böyükdür. Uca Allah Ali İmran surəsinin 118-ci ayəsində buyurmuşdur: “Düşmənçilikləri onların ağızlarından çıxan sözlərdən bəllidir. Kökslərində gizlətdikləri düşmənçilik isə daha böyükdür.”

Bununla da yəhudilər hal-hazırda müsəlmanlara qarşı irimiqyaslı əməliyyatlara başlayaraq yüzlərlə müsəlmanın qətlinə, minlərlə günahsız insanın yaralanması ilə nəticələnən qətliam törətməkdədirlər. Tibb mərkəzləri yaralılarla, yollar bədən üzvlərini itirərək şikəst qalmış insanlarla doludur. Hətta bəzi meyitlər iki dəfə partlayışa məruz qalmışdır. Hər tərəfdə pərən-pərən olmuş uşaqlar, başsız cüssələr görsənir. Morqlar meyidlərin çoxluğundan onları qəbul etmək iqtidarında deyil. Yəhudilər təcili tibbi yardım maşınlarının yaralılara kömək göstərmək üçün lazımi ünvana çatmasının belə qaşısını almağa çalışırlar.

Ətrafda çoxlu sayda külə dönmüş cəsədlər vardır. İnsanlar dağıntılar altında öz doğmalarını axtarır. Cəsədlər isə tanınmaz hala salınıb. Məscidlər yerlə-yeksan edilir. Uca Allah əl-Bəqərə surəsinin 114-cü ayəsində buyurur : “Allahın məscidlərində Onun adının zikr edilməsinə maneçilik törədənlərdən və onların viranə qalmasına çalışanlardan daha zalım kim ola bilər?”

İş o yerə gəlib çatıb ki, kiçik yaşlı uşaqlar gecələr qorxularından paltar şkaflarında, çarpayıların altında gecələyirlər ki, birdən yəhudi bombardımançı təyyarələrinin atdığı raketlərə tuş gələrlər. İndi Qazzə zolağında insanlar yalnız iki şey üçün: ya çörək axtarmaq üçün, ya da yaralılara yardım etməkdən ötrü çölə çıxırlar. Amma ailəsi üçün çörək axtarmağa yollanan onu tapa bilmir. Bəzən ata balaları üçün çörək tapmayaraq geri döndükdə evlərinin uçulub dağıldığını görür. Hər yerdə aclıq hökm sürür.

Yəhudilər hücum zamanı kimyəvi silahlardan belə istifadə etməkdən çəkinmirlər. Onlar həmin silahların zəhərli gücü ilə daha çox qətl törətmək üçün yararlanırlar. İndi Ğazzədə hər bir kəs yatmamışdan qabaq şəhadətini deyir ki, bəlkə səhərə çıxa bilmədi. Qadınlar və körpələr qorxu içərisindədirlər. Həm havadan, həm qurudan, həm də dənizdən olan bu hücumlarda atılan böyük partlayıcı qurğular evləri və məscidləri bünövrəsindən darmadağın edir. Hətta bir məscid partladılarkən qonşuluqda olan evdə bir ailənin beş məsum qızcığazı birdən ölmüşdür. Hamı bir sığınacaq axtarır, çarə isə Allahın əlindədir. Çünki başqa evlər və küçələr də hər an partladıla bilər. Yəhudilər isə xəbərdarlıq edərək deyirlər ki, əgər məscidlərə daxil olsanız sizi orada məhv edəcəyik. Məscidə sığınmanız sizi bombardımanlardan himayə edə bilməyəcək.

Allahın düşmənləri olan, donuz və meymunlara çevrilənlərdən əmələ gələn, iblisin dostları və zəlalətə düçar olmuş bu lənətə gəlmiş alçaqların qadınları da, kişiləri də bütünlüklə həmişə belə olublar.

Fələstinin başqa bölgələrində rahat kondisionerlər altında uzanıb, musiqiyə qulaq asaraq yəhudi təyyarələrinin dinc fələstinliləri qətlə yetirməsindən heç bir narahatlıq duymadıqlarını söyləyən kəslər yəhudilərlə həmşərikdirlər. Bu güllə- boran tarix boyu yəhudilərə xas əlamətlər olaraq tanınıb. Allaha and olsun ki, nə Quran, nə də Allahın Rəsulu(s.ə.v) yalan danışmayıb. Onlar hər dəfə müharibə odunu alovlandırmağa çalışırlar. Rəbbimiz əl-Maidə surəsinin 64-cü ayəsində buyurmuşdur:

“ Onlar hər dəfə müharibə alovunu yandırdıqda Allah onu söndürər.”

Ayədəki “ hər dəfə” ifadəsi müharibə yaratmağın yəhudilərin adəti olduğuna dəlalət edir.

Lakin insanları maraqlandıran bir sual var ki, nə üçün bəlalar məhz elə möminlərə nazil olur? Bu qədər dağıntı və qətl elə ancaq onların başına gəlir? Bəziləri bundan dolayı çaşqınlığa düşür. Əvvəla onu bilmək lazımdır ki, Allah təalanın buyurduqlarının arasında pis deyilən bir şey yoxdur. Müsibətlərin də əvəzi nə vaxtsa olacaqdır. Allahın fellərində də hansısa yöndən bir xeyir vardır. Müsəlmanların bəzən düşmənləri tərəfindən məğlubiyyətə uğramaları da Allahın hökmü ilə olur. Uca Allah Ali İmran surəsinin 140-cı ayəsində buyurur: “ Biz bu günləri – qalibiyyəti və məğlubiyyəti- insanlar arasında növbə ilə dəyişirik.”

Gərək yaddan çıxarmayaq ki, müsəlmanların arasında ikiüzlü münafiqlər, zəif imanlılar olur. Bu bəlalarla Allah hər şeyi üzə çıxarır. O Ənkəbut surəsinin 2-ci ayəsində buyurur: “ İnsanlar elə güman edirlər ki, təkcə: iman gətirdik- demələri ilə onlardan əl çəkiləcək və onlar imtahan edilməyəcəklər?”

Deməli fitnələrin və bəlaların baş verməsi təbii haldır. Ondan sonrakı üçüncü ayədə isə buyurulur:

“ Biz onlardan öncəkiləri də sınaqdan keçirmişdik. Sözsüz ki, Allah doğru danışanları da. yalançıları da aşkara çıxardacaqdır.”

Bu ayədə Rəbbimiz müsibətlər və bəlalardakı hikməti bizə aydınlaşdırır. Peyğəmbərin(s.ə.v) vaxtında da müsəlmanların başına müxtəlif bəlalar gəlmişdi. O zaman bir il ərzində müsəlmanlar iki böyük müsibətlə - Məunə quyusunun yaxınlığındakı qətliam və Uhud döyüşündəki məğlubiyyətlə üzləşmişdi. Hər iki hadisə zamanı müsəlmanlar yetmiş nəfər itki vermişdilər. Dinə görə əgər bol, əmin-amanlıq və rahat həyat tərzi kiməsə layiq olsaydı peyğəmbərin(s.ə.v) səhabələrinə nəsib olardı. Lakin Allah özünün bildiyi hikmətə görə möminlərin bəlalarla üzləşəcəyinə hökm vermişdir. Bu ilahi bir qanundur və bunun qarşısının alınması qeyri mümkündür.

Allahın imanlı bəndələrinin sınaqlarla üzləşməsi tarix boyu görünmüşdür. Bunun hikmətləri isə İzzət və Cəlal sahibi olan Allaha məlumdur. Həmin hikmətlərin bəziləri Ali İmran surəsinin 140-141-ci ayələrində bizə bildirilir: “Allah iman gətirənləri üzə çıxarsın” , “ aranızdan şəhidlər seçsin”, “ Allah möminləri təmizə çıxarsın”, “ kafirləri məhv etsin”.

Həmçinin möminlər belə hallarda ibadətə yönəlmə, yalvarma, dua, nəfsin sındırılması, Rəbbi qarşısında zəlillik nümayiş etdirmək, ağlamaq, namaz əsnasında çoxlu dualar etməklə Allaha yaxınlaşırlar. Allah da Ona ürəkdən dualar edən qullarını sevir. Əgər Allah qullarına daim zəfər nəsib etsə onları sevinc, qürur, özünübəyənmə və təkəbbürlük bürüyər və onlar tövhid və ibadət nurundan uzaqlaşarlar. Ona görə Allah bəla göndərib sonra yardım edir, zəfər də verir məğlubiyyət də, bolluq da nəsib edir qıtlıq da, çətinlik də verir rahatlıq da. Əl-İnşiqaq surəsinin 19-cu ayəsində O buyurur:

“ Siz mütləq haldan-hala keçib dəyişəcəksiniz.”

Ər-Rəhman surəsinin 29- cu ayəsində isə buyurur: “O hər gün (hər an) bir işdədir (birini öldürər, birini dirildər; acizə kömək, zalıməa zülm edər; birinin duasını qəbul edər; birinə mərhəmət əta edib digərinə cəza verər. Bir işlə məşğul olmaq Onu digərindən yayındırmaz).”

Əl-Bəqərə surəsinin 253-cu ayəsində isə buyurur: “Əgər Allah istəsəydi onlar bir-biri ilə vuruşmazdılar,lakin Allah istədiyini edir!”

Beləcə Allah haqqı izzətləndirir və qəlblərin gizlətdiklərini üzə çıxarır.

Həsən (r.ə) belə demişdir: İnsanlar nemət içində olarkən gizlində olurlar . Elə ki başlarına bir bəla gəldi öz həqiqətlərinə dönürlər . Mömin imanına qayıdır, münafiq də nifaqına. Münafiq olanlar belə deyirlər: Əgər bu din həqiqətən də haqq olsaydı qalib gələrdilər. Şübhə içərisində olanlar isə belə deyəcəklər: ALLAH nə üçün öz qullarına belə edir?! Niyə bunlara zəfər nəsib etmir?! Əslində bütün bunlar bizim əlimizdədir. Allah istədiyi zaman, istədiyini edəndir . Allah təala əl-Ənbiya surəsinin 23-cü ayəsində buyurur: “Allah gördüyü işlər barədə soruşulmaz, onlar isə soruşulacaqlar”

Bu minvalla Allah günləri insanlar arasında növbə ilə dəyişir, öldürüb dirildir. Tək olan Allah gecəni gündüz ilə, gündüzü isə gecə ilə əvəz edir, istədiyi şəxsi izzətləndirir, istədiyini də alçaldır , xeyir yalnız Onun əlindədir. O hər şeyə Qadirdir.


Münafiqlərdən bəziləri bu minvalla islam əhlini qınayır, bəziləri onları hədələyir, bəziləri Olmertin izzətinə and olsun biz qalib gələcəyik deyirlər. Onlar bunu etməklə Fironun sehrbazlarına bənzəyirlər. Onlar da: Fironun izzətinə and olsun ki, qalib gələcəyik- demişdilər.


Bu yolla küfr və şəkk əhlindən olan münafiqlər Qəzzada müsəlmanların başına gələnlər barədə insanları çaşdırırlar. Bu Allahın, olması lazım olan hikmətlərindəndir. Ali imran surəsinin 179-cu ayəsində Rəbbimiz buyurur: “Allah pisi yaxşıdan ayırmayınca möminləri sizin olduğunuz vəziyyətdə tərk edən deyildir.”

Bu pislik əvvəl-axır üzə çıxmalı, bu mövqelər sonda aydınlaşmalı, bu cür insanlar da cəzasına çatmalıdır. Hadisələr də elə bu səbəbdən baş verir. Onlar yəhudilərə arxa duran xainlərdir. Bu minvalla yəhudilərlə bərabər ərəb yəhudiləri də vardır. Ali İmran surəsinin 140- cı ayəsində buyurulur: “ ...aranızdan şahidlər seçsin...”

Məlum məsələdir ki, bütün insanlar öləcəkdir. Uca Allah buyurur: “ Hər kəs ölümü dadacaqdır.”( əl-Ənbiya , 35)

Lakin hər bir insan şəhidlik zirvəsinə qalxa bilməz. Şəhidliyin məqamı çox ucadır. Şəhidliyin yalnız düşmənlə vuruşub öldürülmək deyil müxtəlif yollarının olması Allahın bu ümmətə olan mərhəmətindəndir. Peyğəmbər(s.ə.v) demişdir: “ Malı uğrunda ölən şəhiddir, dini uğrunda ölən şəhiddir, özünü müdafiə edərək ölən şəhiddir, ailəsini qoruyaraq ölən şəxs şəhiddir.” Hədisi ət-Tirmizi rəvayət etmişdir və hədis səhihdir. Başqa bir səhih rəvayətdə peyğəmbər (s.ə.v) demişdir: “ Dağıntı altında qalaraq ölən şəhiddir.”

Bu gün bir çox ümmətimizdən qardaşlar, bacılar, uşaqlar və körpələr dağıntılar altında qalaraq dünyalarını dəyişirlər. Onların aləmlərin Rəbbi olan Allah yanında uca şəhidlik mərtəbəsinə nail olmalarını diləyirik. Şübhəsiz ki, Rəbbimiz Onun üzünü diləyərək Ona tərəf yönələni əliboş qaytarmaz.

Bu partlayışlar zamanı Nizan Rayyən adlı şəxs, onun həyat yoldaşları və uşaqlarının hamısı bütünlükdə 13 nəfər olmaqla qətlə yetirilmişlər. Həmin şəxs hədis əhlindən idi və ixtisası peyğəmbərimizin (s.ə.v) sünnəsi idi. O, sələf əqidəsində idi və bu onun zahiri görkəmində və buraxdığı saqqalda da özünü büruzə verir. Fələstin əhalisinə müraciət edərək onlardan xahiş edirik ki, onun kimi həm zahirdə , həm də batində sünnəyə riayət edərək sələfin əqidəsinə yiyələnsinlər və əyri inanclara və batil əqidələrdən uzaqlaşsınlar. Zahiri görkəmlərində də saqqal saxlamaqla Muhəmmədin(s.ə.v) sünnəsinə tabe olsunlar. Allaha and olsun ki, sünnəyə riayət edərək ölən şəxs xoşbəxtdir. Allahdan diləyirik ki, bu şəxs də belə olsun.

Uca Allah buyurur: “ Kafirləri məhv etsin.” ( əli İmran , 141)

Bu ilahi hikmətlərdəndir, bəs görəsən nöqsansız olan Allah onları necə məhv edir? Onlar çoxlu fəsad törətməklə həlak və məhvə layiq olurlar. Bu da Allahın qoyduğu qanunlardandır. Lakin bunun nə zaman baş verəcəyi bizə naməlumdur. Nə zaman olacaq? Niyə indiyədək olmayıb?- kimi suallar vermək isə məqsədəuyğun deyildir. Hər şey Allahın əlindədir və O, istədiyi zaman bunu edəcəkdir. Allahım müsəlmanlara tezliklə zəfər nəsib et.

Bəla və müsibətlər gəldikdə səbir də üzə çıxır. Səbirli olmağın, razılığın və inamın aqibəti çox gözəldir. Bu aqibət də yalnız bu üç xüsusiyyəti özündə cəmləyən şəxs üçün olur. Bəzi fələstinlilər kimi onlar Quran ayələri oxuyaraq səbirli olduqlarını nümayiş etdirirlər. Bir fələstinlinin bu ayəni oxuduğunu ekran vasitəsilə izləmişdim: “ O kəslər ki, onlara bir müsibət üz verdikdə : Biz Allaha məxsusuq və Ona da qayıdacağıq- deyirlər. Onlara Öz Rəbbi tərəfindən təriflər və mərhəmət vardır. Məhz onlar doğru yolda olanlardır.” (əl-Bəqərə, 156-157)

Müsibətlər olmadığı təqdirdə səbr, iman və razılıq da ola bilməz. Bu dünya ötəri və fanidir. Görəsən orada kimin əməlləri xeyirli sonluqla yekunlaşır? Bizim ümmətin başına gələn müsibətlər bu dünyada olduğu üçün bağışlanmış sayılır. Peyğəmbər (s.ə.v) demişdir: “Ümmətim bağışlanacaq bir ümmətdir. Çünki onların əzabları bu dünyada başlarına gələn fitnələr, zəlzələlər və qətllərdir”. Hədisi Əbu Davud rəvayət etmişdir, səhih hədisdir.

Bir baxın günahların bağışlanması, paklaşma və ucalıq.. bütün bunlardan sonra bəziləri Qəzzanın dağıdılmasından danışırlar. Lakin veriləcək mükafatların müqabilində bu dağıntıları heç bir şey saymaq olar. Ümumiyyətlə bəlalar günahların kəffarəsidir. Bir hədisdə belə deyilir: “Mömin Allahla günahsız olaraq görüşənədək özündə, malında və övladında bəlalara düçar olar.” Hədisi ət-Tirmizi rəvayət etmişdir, səhih hədisdir.

Qəzzadakı qardaşlarımızın da başına hər növ bəlalar gəlməkdədir. Onların evləri dağılır, malları və ev əşyaları əldən gedir. Onlar dağıntılar altından ev əşyalarının və çərçivələrinin qalıqlarını toplayıb yandıraraq qışın soyuğundan özlərini qoruyurlar.

Bu bəlanı göndərməklə Allah yatıb yuxuya getmiş, dünyaya hədsiz meyl etmiş ümməti silkələyir. Bir çoxları kafirlərə qoşularaq və onları təqlid edərək dünya üçün çalışırlar. Allahın istəyi ilə bu soyqırım “yeni il” adlanan vaxtla üst-üstə düşüb ki, insanlar arasında hədsiz fərqin olduğu ortaya çıxsın. Şərab, sərxoşluq, musiqi sədaları, zinakarlıqla məşğul olanlar, Allahı və axirəti yada salmayan televiziya kanalları bu dəhşətlərə reaksiya verəcəklərmi?! Dünya Londondan İsveçrəyədək, Parisdən Nyu Yorkadək dəhşətli soyuq havada yeni il şənlikləri ilə məşğuldur. Bu da Qəzzaya olan reaksiya, oyunlar əyləncələr, yarışlar. Görəsən bu ümmət hara üz tutub gedir. Hamı kef çəkir, ləzzət alır, zarafat edib gülür. Bir sözlə heç bir şey olmamış kimi hər kəs öz işindədir. Nəsranilərin Allahın oğlu iddia etdikləri şəxsin ad günü təntənə ilə qeyd olunur. Bəziləri bu təm-tərağı azaldıb, bəziləri isə işini davam etdirməkdə, bu böyük küfrə həmşərik olmaqdadırlar. Allah isə hər şeyi görür. Əl-Ənkəbut surəsinin 64-cü ayəsində Rəbbimiz buyurur:” Axirət yurdu isə əsl həyatdır. Kaş ki biləydilər.”

Belə bir vaxtda Allah bu dünya əhlinin Qəzzaya hücumları zamanı nələr edildiyini ortaya qoyur və insanlara bir çox tanınmış şəxsiyyətlər, mövqelər və oyunlar bəlli olur. Nəsranilər indi din qardaşlarına Gürcüstanda hücum edildiyi zamankı kimi əl-ayağa düşüb onlara (xaçpərəstlərə) dayaq durduqları kimi (müsəlmanlara) bunu etmirlər. İslam əhlinin onlar üçün heç bir qədir-qiyməti yoxdur. Ona görə hər bir müsəlmanın beynəlxalq qanunlara , millətlər birliyinə qarşı çıxmaları labüddür. Onlar istədiyi qanunları qoyur, istədiklərinə yardım edir, istədiklərini də tərk edirlər. İman əhlindən olan bir qrup haqq uğrunda Qiyamətə qədər vuruşacaq. Bunu Allah belə istəyib.

Haradadır bu insan hüquqları, dövlətlərarası sazişlər və demokratiya? Möhtərəm qardaşlar bunların hamısı ilğımdan başqa bir şey deyil. İstədikdə onları üzə çıxarıb insanlara sevdirməyə çalışır, istədikdə də gizlədirlər. Beləcə Uca Allah bütün bu şüarların mənasız olduğunu üzə çıxarmış olur.

Görən iman əhlindən qardaşlarına kim həmşərik olub yardım əlini uzadacaq? Kimlər sədəqə verəcək, kimlər bundan imtina edəcək və kimlər minnət qoyacaq. Rəbbimiz əl-Bəqərə surəsinin 264-cü ayəsində buyurmuşdur: ”Ey iman gətirənlər! Sədəqələrinizi minnət qoymaqla və əziyyət verməklə puç etməyin.”

Həmçinin necə deyərlər “yıxılanı təpikləmək” münafiqlərin əlamətlərindəndir. Allah onların dediklərini Öz kitabında da bildirərək buyurmuşdur: “Əgər onlar bizə qulaq asmış olsaydılar, öldürülməzdilər.”( Ali imran, 168)

Elə indi də bəzi münafiqlər Allahın buyurduğu bu sözü deyirlər. Belə bir durumda müsəlmanlara kin və nifrətlə qarşı çıxmaq nifaqın əlamətlərindəndir. “Əgər ikiüzlülər, qəlbi xəstə olanlar və şəhərdə qarayaxma şaiyələr yayanlar öz yaramaz əməllərinə son qoymasalar, səni onlara qarşı çıxmağa çağırarıq. Sonra onlar orada artıq səninlə ancaq qısa bir müddət ərzində qonşuluq edərlər.”(əl-Əhzab,60)

İman əhlinə isə Rəbbimiz belə buyurur: ”Əgər onlar din uğrunda sizdən kömək istəsələr kömək etməyiniz gərəkdir.”(əl-ənfal,72)

Bu cür hadisələr baş verdiyi zaman bir çox möminlər xeyirli əməllər də görürlər. Baxırsan ki, klinikaların qarşısı insanlarla doludur. Onlar yaralılardan ötrü qan vermək üçün saatlarla növbələrdə gözləyirlər. Bəzilərinə isə növbə çox uzun olduğundan: siz sabah gələrsiniz –deyilir. Ümmətdən bir xeyli əməllər bu minvalla görsənir. Müsəlman qardaşlardan maddi dəstək verənlər də az deyil. Çoxlu ilahi hikmətlər vardır ki, biz onlardan qafilik.

Müsibətlər ümməti birliyə səsləyir. Günümüzdə cərəyan edən hadisələr zamanı qərbdə Mərakeşin Tancə şəhərindəki müsəlmanlarla şərqdə Cakartadakı müsəlmanların dediklərinin üst-üstə düşdüyünü görürük. Uca Allah belə bəlaları göndərməklə müsəlmanların birliyinə, onların bir-birinə yaxınlaşmasına, qardaş olmasına və bir-birinə qarşı həqiqi hisslər keçirmələrinə səbəb olur. ”Həqiqətən də möminlər qardaşdırlar.”(əl-Hucurat,10)

Peyğəmbər(s.ə.v) demişdir; “Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır və ona zülm etməz.”

Ey Allahın qulları bilin ki, müsəlmanların başına bir iş gəldikdə onların ağrı-acılarına həmşərik olmamaq həm hissiyyatda həm də imanda daşqəlbliliyə dəlalət edir. İman əhlindən olan mömin, bədən üzvlərinin baş ilə bağlılığı misalındadır. İnsanın başı ağrıdıqda digər bədən üzvləri də həmşərik olur. Bəziləri isə : biz ancaq dua edə bilərik -deyirlər. Bəli dua qələbənin səbəblərindəndir: Uca Allah buyurur: “Onlar Calutun və onun qoşununun: “Ey Rəbbimiz! Bizə səbir ver, qədəmlərimizi möhkəmlət və bizi kafir qövmə qələbə çalmaqda bizə yardım et.”(əl- Bəqərə,250). Şəkk yoxdur ki qələbə sayın və silahın çoxluğu ilə olmur. Onlar da qalib gəldilər, Davud da Calutu öldürdü . Həmçinin Nuh(ə.s) ona tabe olan zəif insanlarla birlikdə dua etmişdi:” Nuh dedi: Ey Rəbbim, kafirlərdən yer üzərində bir nəfəri belə sağ qoyma.”(Nuh,26) Allah da onun duasını qəbul etmişdi.

Musa(ə.s) da özü ilə birgə olan möminlərlə Fironun qoşununa qarşı belə dua etmişdi: ”Musa dedi: Ey Rəbbimiz! Sən Firona və onun əyanlarına dünya həyatınada ziynət və mal-dövlət bəxş etdin. Ey Rəbbimiz onlar insanları Sənin yolundan sapdırırlar. EyRəbbimiz, onların mal-dövlətini məhv et və qəlbini sərtləşdir ki, ağrılı-acılı əzabı görməyincə iman gətirməsinlər.”(Yunus,88)

Muhəmməd (s.ə.v) də qunut tutaraq belə demişdi: “Allahım zəif mömin qardaşlarımıza kömək et” Beləcə onlar Bədr döyüşündə zəfərə çatdılar.

Müsəlman ordusunun başçısı Quteybə bin Müslim düşmən qarşısında ikən o, Muhəmməd ibn Vasi barəsində xəbər verərək dedi: O Allaha çox ibadət edən şəxsdir. Onun duaları da çox güman ki, məqbuldur. Ona xəbər verdilər ki, Muhəmməd ibn Vasi qoşunun sağ cinahındadır. O oxu yayına qoyub, barmağını qaldıraraq dua edir. Bunu eşitcək Quteybə dedi: Vallahi ki, onun o barmağı yüz min güclü silahlıdan daha xeyirlidir.

Səlahəddin Əyyubi də düşmənin hansısa müsəlman torpağını zəbt etdiyini eşitdikdə dua edib deyərdi: “Allahım bütün yollarım bağlanıb, bircə çarə Səndədir. Sənin ipindən yapışıb Sənə etimad göstərirəm. Sən mənim üçün kifayətsən, ən gözəl vəkil də Sənsən” O ağlaya-ağlaya , göz yaşları ilə saqqalını isladaraq dua edirdi və bu da gözəl sonluqla nəticələnirdi. İndi də iman əhli ümmətin qəlbində gələcəyə inam yaratmağa çalışır və deyirlər: ”Bizim əsgərlərimizin mütləq qələbəsi labüddür.”(əs-Saffət,173)

“ Möminlərə yardım etmək bizim borcumuzdur.”(Rum,47)

Allahın möminlərə qələbə verməsi və bu hegemonluq edənlərin bellərini qırması qaçınılmazdır.

Bu qədər yalvarışlardan və dualardan sonra belə bir sual ortaya çıxır. Bizim bu halımız nə üçün dəyişmir? Cavab belədir: “ Həqiqətən də insanlar nəfslərində olanı dəyişmədikcə, Allah da onlarda olanı dəyişməz.”(Rəd,11)

Müxtəlif müsibətlərə düçar oluruq və sual veririk ki, nə üçün? Nəyə görə? Cavab belədir: “Başınıza gələn hər bir müsibət öz əllərinizlə qazandığınız günahlar üzündəndir”(Şura ,30)

Problem bizim özümüzdədir, Allaha tərəf dönmək lazımdır. Əgər belə hadisələr aramızda asi olanların tövbə etməsinə, Allaha, peyğəmbərinin (s.ə.v) sünnəsinə dönməsinə səbəb olmursa və biz hələ də rahat həyat, səyahətlər, səfərlər, ticarətlər, şəhvətlər, müxtəlif haramlar, içki və narkotik maddələri qəbul etməkdə davam ediriksə nə cür qələbə çala bilərik?Bu bəlalardan səmərəli istifadə edərək, vəziyyətin dəyişilməsini, yəhudilər üzərində qələbə çalmaq və zillətdən yaxa qurtarmaq istəyən insanları Allaha tərəf yönəltmək lazımdır. İnsanların beyninə həkk olmalıdır ki, sağa-sola, şərqə və qərbə üz çevirmədən qələbə yalnız Allahın əlindədir, Qəzzadakı qardaşlarımıza da yalnız Allah yardım edə bilər.Ona görə tövhidimizi təmizləmək və tövbə etmək gərəkdir.Allahım tövbələrimizi qəbul edib bizi bağışla, ey aləmlərin Rəbbi bizi öz dininə tərəf qaytar, Günahlarımızı əfv et və bizi möminlərlə həşr et.Ey Rəbbimiz, bizi dininə əməl edib , şəriətində ixlaslı olanlardan et.

Allahdan bağışlanma diləyin, həqiqətən O, bağışlayan və rəhm edəndir.Hər şeydən Uca, Tək, yenilməz qüvvət Sahibi, gecəni gündüzlə, gündüzü isə gücə ilə əvəz edən Allaha həmd olsun. Şəhadət verirəm ki,Allahdan başqa ibadət haqqına malik məbud yoxdur, Onun şəriki yoxdur və şəhadət verirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisidir. Allah onunla peyğəmbərlərə xitam vermişdir. O, insanlara ilahi vəhyi çatdırmışdır. Allah da onun ümmətini yaxşı işlər görüb pis işlərdən çəkinərək Allaha iman gətirdiklərinə görə ən xeyirli ümmət etmişdir. Gətirin görək islam şəriətindən daha yaxşı, daha ədalətli şəriət varmı? Elə buna görə də Rəbbimiz buyurur: “ İslamdan başqa bir din axtaran şəxsdən , o din heç vaxt qəbul olunmaz və o axirətdə ziyana uğrayanlardan olar.” (Ali İmran,85)

Peyğəmbərimiz(s.ə.v) haqda eşıdib, ona iman gətirməyən hər bir yəhudi və ya nəsrani Cəhənnəmə girəcəkdir.

Şəhadət verirəm ki, Muhəmməd(s.ə.v)Allahın rəsuludur. Ona, ailəsinə ,əshabələrinə, zürriyyətinə və qiyamətədək onun ardıcıllarına salavat və salam olsun.

Ey insanlar, başımıza gələn bu böyük müsibətlər və bu acı göz yaşları elə bilməyin ki hədərdir. Bu ah-nalələr və göz yaşları özünü göstərəcəkdir. Bu cür hekayələr bizə məlumdur. Qəzza camaatının bu qış vaxtındakı acınacaqlı durumu, qanların hədər yerə tökülməsi, su, işıq və dava-dərman olmamasından sonra Allah bir köməklik göstərəcəkdir. Hər bir çətinlikdən sonra bir asanlıq gəlir. Allahın rəhməti yaxşı insanlardan uzaq deyil. “İnsanlar ümidlərini kəsdikdən sora yağış endirən və Öz mərhəmətini hər yerə yayan Odur.O, himayəçidir, Tərifəlayiqdir.”(əl-Şura,28)

Müjdələr isə artıq görsənir:

Birinci: Qəzzadakı müsəlmanların möhkəmliyi çox heyrətamizdir. Bir çox insanlar bunu edə bilməz. Onlar yəhudilərdən yardım da istəmirdilər. Atəşi dayandırın!-şüarları səslənmir. Əksinə qüvvətli ifadələr və hərbə-zorbalar işlədilir. Bombardmana əhəmiyyət verməyərək müsəlman uşaqların məscidlərdə Quran əzbərləmə kurslarına getmələri qəribə deyilmi? Məscidlərin də hədəf ola biləcəyinə baxmayaraq onlar Quranı öyrənib tədris edirlər.

Məgər insanların bombardıman vaxtı məscidlərdə azan verib camaat namazı qılmaları qəribə deyilmi? Onlar sanki düşmənlərinə: biz sizin bombalarınıza rəğmən gəlib namazlarımızı qılırıq- deyirlər. Məgər onların sərt bir şəkildə yəhudilərə qarşı şüarlar səsləndirməsi qəribə deyilmi? Bütün bunlar xeyirə müjdədir.

İkinci:Nöqsansız olan Allah Qurani Kərimdə yəhudilərə demişdir:” Əgər siz qayıtsanız, Biz də qayıdarıq.”(əl-İsra,8)

Yəni ey İsrail oğulları əgər siz fəsad törətməyə qayıtsanız, Biz də sizi cəzalandırmağa qayıdarıq. Ey qəzəbə gəlmiş qövm, ey donuz və meymunların qardaşları, ey Allahın düşmənləri, ey murdar camaat əgər siz fəsada qayıtsanız, sizin üstünüzə elə qullarımızı göndərəcəyik ki, sizi zəlil günə qoyacaqlar. Budur indi onlar fəsad törədirlər və biz onlardan intiqam alınmasını gözləyirik. Allahın vədi şəkk yoxdur ki, həyata keçəcəkdir. Lakin biz tələsən bir camaatıq. Xoş aqibət yalnız möminləri gözləyir.

Böhran gücləndikcə, ondan sonra rahatlıq mütləq gələcəkdir.

“O zaman onlar sizin həm yuxarı həm də aşağı tərəfinizdən üstünüzə gəlmişdilər.O vaxt qorxudan gözlər bərəlmiş, ürəklər xirtdəyə çatmış və siz də Allah barəsinsə zənnə-gümana qapılmışdınız.Orada möminlər imtahana çəkilmiş və güclü sarsıntıya məruz qalmışdılar.”(əl-əhzab,10-11)

Onlar o zaman düşmənin mühasirəsində soyuqdan əziyyət çəkirdilər.

“Allah kafirləri qəzəbli olduqları halda geri qaytardı və onlar heç bir xeyirə nail olmadılar.”(əl-Əhzab,25)

Yəhudilərin isə qəlbinə Allah təala bu gün qorxu salmışdır. Onlar ən müasir silahlara malik olmalarına baxmayaraq qorxu içərisində yaşayırlar. Aralarında bir çox insanlar vardır ki, depresiyaya düşərək xəstəxanalara köçürülüblər. Onların Ticarət Nazirləri açıqlamalar verərkən atılan raketin səsini eşidən kimi sıçovul kimi avtomobilinə atılır. Onlar öz təbirlərincə desək raketlərdən qorxurlar. Heç bilirsiniz qəzzalıların atdıqları raket nə olan şeydir? O raketlər sadəcə barıtla doldurulmuş qablardan ibarətdir. Əgər bu onlara zərər toxundurursa , bunun zərəri F16 təyyarələri ilə APAÇ vertolyotlarının, böyük raketlərin, tankların, müasir hərbi donanmanın qüvvəsi necə zərər verir? Lakin bu bəsit silahlardan yəhudilərin bu dərəcədə qorxmaları bu məlun şəxslərin həqiqətlərini üzə çıxarır:

“Onlar hamılıqla sizə qarşı ancaq möhkəmləndirilmiş şəhərlərdə və ya divar arxasından vuruşarlar. Onların öz aralarındakı düşmənçilik isə çox kəskindir.”(əl-Həşr,14)

Onlar yalnız təyyarələrdən, tanklardan və gəmilərdən mərmi atmaqla mübarizə aparırlar. Əgər onlar hərbi maşınlarla hücum etsələr müsəlmanlarla vuruşa bilərlərmi? Vallahi ki, bacara bilməzlər. Onlar əgər buna cürət etsələr dabanlarına tüpürüb qaçmalı olacaqlar.

“Biz onların arasında Qiyamət gününə qədər ədavət və kin saldıq”.(əl-maidə,14)

Demək yəhudilər heç də göründükləri kimi həmrəy deyillər. Doğrudur onlar bizə qarşı birlikdə vuruşurlar. Lakin onlar uzun müddət müharibə apara bilmirlər. Həmişə qısa müharibələr apararaq özlərini qalib sayırlar. Lakin Qəzza əhalisinin hədsiz dözüm nümayiş etdirməsi onları qorxuya salır. Ələxsus da bəzi yəhudu və qərb qazetləri bu hücumun əhəmiyyətsiz və nəticəsiz olacağını yazmaqdadır. Bəs onda kim qalib gələcək? Dünyanın müxtəlif ərazilərindən gəlib orada məskən salmış yəhudilər orada ölməyə hazırdırlarmı? Əsla, onlar şübhəsiz ki, geri çəkiləcəklər. Əgər onlar indi qaçqınlara Tel Əvivdə sığınacaq verirlərsə sonra necə olacaq? Əgər onlar paytaxtlarını öz qaçqınlarına himayə yeri təyin ediblərsə necə olacaq? Allah geci-tezi onlardan həmişə olduğu kimi sarsıdıcı bir intiqam alacaq.Yəhudilər indidən iş yerlərini, təhsil ocaqlarını bağlayır və indidən ehtiyatda olan hərbi qüvvələrini səfərbər edirlərsə bu nə deməkdir? Hərbi ehtiyat dövlətlərarası böyük müharibələr zamanı səfərbər olunur. Möhtərəm qardaşlar mənim bu müjdələrim heç də əsassız deyil. Məsələyə hər bir yöndən diqqət edin. Ehtiyat qüvvələrin səfərbər olunması bir tərəfdən, qaçqınların Tel Əvivə sığınması o biri tərəfdən. Başçıları isə açıqlama verib deyir ki, uzunmüddətli müharibə istəmirik. Bütün bu təyyarələrlə və tanklarla qısamüddətli müharibə nə deməkdir?

“Şübhəsiz ki, şeytanın hiyləsi zəifdir.”(ən-Nisa,76)

Əsas odur ki, biz tövhidi yaşatmalı, onun üzərində sabit olmalı, tövhid uğrunda mübarizə aparmalı və tövhid üzərində birləşməliyik ki, Allahın köməyi gəlsin.

“Bax belə! Həqiqətən də, Allah kafirlərin hiyləsini zəiflədər.”(əl-Ənfal,18)

“Ey iman gətirənlər! Əgər siz Allaha (Onun dininə) kömək göstərsəniz , O da sizə kömək göstərərvə ayaqlarınızı möhkəmlədər.”(Muhəmməd,7)

“Allah sizlərdən iman gətirib yaxşı işlər görəmlərə vəd etmişdir ki, özlərindən əvvəlkiləri varislər etdiyi kimi, onları da yer üzündə varıslər edəcək. Möminlər üçün onların özlərinin bəyəndiyi dinini möhkəmləndirəcək və onların qorxusunu sonra əmin-amanlıqla əvəzləyəcək.Onlar Mənə ibadət edir və heç nəyi şərik qoşmurlar ”( ən-Nur,55)

Qorxudan sonra əmin-amanlıq , zəiflikdən sonra qüvvət gələcəkdir.Bircə Allaha tərəf yönəlmək lazımdır. Bir də ki, unutmayın ki, onların ölüləri Cəhənnəmdə, bizimkilər isə Cənnətdə olacaq.

Yəhudi tele-radioları şimaldan cənubadək bütün yəhudilərin qorxu içərisində ziyarətgahlara üz tutduqlarını, müxtəlif sakitləşdirici həblər atdıqlarını elan edir. Hamımız tövbə edib Allaha tərəf qayıtdıqda Onun vədi də gəlib çatacaq.

Allahım Səndən ona görə istəyirik ki, Sən tək və Qüdrətlisən, Sən Uca . Böyük və Qüvvət sahibisən. Ey buludları hərəkətə gətirən, kitabı nazil edən , toplumları məğlubiyyətə uğradan yəhudiləri məğlub et ki, onlar zəlil vəziyyətdə qaçsınlar. Allahım onlara zəlzələ göndərib qəlblərini qorxuya sal, onları darmadağın et. Allahım onların mallarını və canlarını müsəlmanlara qənimət et, Allahım onları bircə-bircə məhv et, ey aləmlərin Rəbbi, əzabını şiddətli et, onları təfriqəyə sal,onları pis vəziyyətdən qurtarma, Allahım onların gözləmədiyi yerlərdən onlara hücum et. Allahım onları sərt bir şəkildə öldür, Allahım onların üzərinə öz tərəfindən ordu göndər, Allahım onların güclərini dağıt, Allahım həqiqətən də hər şeyə qadirsən, onları bu gün darmadağın et. Şübhəsiz ki, nə yerdə nə də göydə Səni heç bir şey aciz etməz. Sən hər şeydən böyük Uca və yenilməz qüvvət sahibisən. Sən hər şeyə qadirsən.

Allahım zəif müsəlmanlara yardım et. Allahım Qəzzada və digər yerlərdə müsəlmanlara kömək et. Allahım onların ölülərini bağışla, onları Öz yanında şəhidlərdən et. Allahım onlardan xəstə və yaralı olanlara şəfa ver və onlara qorxudan sonra bir əmin-amanlıq, zəiflikdən sonra qüvvət ver. Ey Rəhimlilərin Rəhimlisi onlara edəcəyin köməyi tezləşdir. Allahım bizim hamımızı əfv et.

Allahım bizi öz vətənimizdə salamat et və başçılarımızı islah et. Allahım bizi yeni doğulmuş körpətək günahlardan təmizlə. Bizimlə öz rəhminlə rəftar et, əzabını bizdən uzaqlaşdır, aramızdan səfeh olanların etdiklərinə görə bizi qınama, və rəhmətini bizim üzərimizə endir.

Qüdrət sahibi olan Rəbbin pakdır, müşriklərin Ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır. Elçilərə Salam olsun. Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun.


Muhammad Saleh əlMunəccid
Mənbə: Dinifetvalar.com
|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:23
GÜNƏŞ07:58
ZÖHR [ 4 rükət ]12:53
ƏSR [ 4 rükət ]15:27
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:47
İŞA [ 4 rükət ]19:17
GECƏYARI00:05
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka