Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

İman gətirən, xeyirli işlər görən, namaz qılan, zəkat verən şəxslərin Rəbbi yanında mükafatları vardır. Onların (axirətdə) heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər!

[Bəqərə, 277]


İnsanın həqiqi malı zəkat verdikləridir. Yığdıqları isə varislərinin
malıdır.

[Buxari]


Zəkat qarşılıqsız vermək, faiz qarşılıqsız almaqdır.

[Hikmətli sözlər]

[ Müxtəlif / 187 dəfə baxılıb ]
İslamda qadağalar nə üçün var? Şirk nədir? Münafiq kimdir? Haqsız yerə adam öldürməyin cəzası nədir? Zina, içki, qumar, donuz əti... bütün bunlar nə üçün qadağan edililib?
[ Aktual / 6381 dəfə baxılıb ]
Şeytanların bağlandığı, mələklərin dua etdiyi bu ayda hər kəs özünü daha yaxşı tanımağa başladı. Dünən etmədiyi gözəl əməllərində, axsatdığı nafilə ibadətlərində şeytanı günahlandırırdısa, bu gün özü ilə baş-başa qaldığında günahlandırmağa kimsəni tapa bilmədi. Ramazan hər kəsin önündə güzgü oldu. Bizə-bizi göstərdi. Kim olduğumuzu, kim olmaq istədiyimiz anlatdı.
[ Müxtəlif / 161 dəfə baxılıb ]
İslam, sözün əsl mənasında 'barış'; müslim isə, bu barışı içində və çölündə yaşadan bir 'barış könüllüsü' deməkdir. İslam, həqiqəti təslim alanların deyil, həqiqətə təslim olanların yoludur. İslam, dinlərdən bir din deyil, bütün peyğəmbərlərin təbliğ etdiyi insanlıqla yaşıd olaraq dəyərlər və doğrular sisteminin adıdır.
[ Namaz / 235 dəfə baxılıb ]
Dilimizdə istifadə etdiyimiz ‘namazı qılmaq’ ifadəsinin yerinə ‘namazı iqamə etmək’ ifadəsini işlətmək daha doğrudur. Çünki ‘namaz qılmaq’ ifadəsi, bir işi haqqı ilə əda etməyi deyil, onu etmiş kimi görünməyə çalışmaq, aradan çıxarmaq, tələsərək qılmaq və s. mənalara gəlir. Quranda ‘namazı qılarlar’ deyil, ‘namazı iqamə edərlər’ ifadəsi istifadə olunmuşdur ki, iqamə, qaldırıb dikəltmək, düzəldib doğrulamaq, təşviq etmək, davam etdirmək və ya önəm verərək yerinə yetirmək kimi mənalara gəlir. Buna görə Rəsulullah ‘namaz dinin dirəyidir’ demişdir.
[ Ramazan ayi / 4205 dəfə baxılıb ]
Mənəvi və əxlaqi olaraq hər cür şəhvətin, acgözlüyün, ehtirasın, əsəbin, öfkənin, qızğınlığnının sakitləşib yerini sərinlədən yağışa buraxmasını təmsil edir. Əgər bunlara qarşı özümüzü tuta bilsək arxasından vicdanımızı rahatladan, ruhumuzu sakitləşdirən yağış gələcək. Günaha qarşı özünü tutan insanın mükafatı yağışın sərinliyidir. Çünki günah mömin qəlbə sıxıntı verir. Səbr çətindir. lakin meyvəsi dadlıdır.
[ Ramazan ayi / 3695 dəfə baxılıb ]
Ramazanın son on günündə gecə və gündüz bir məsciddə qalaraq ibadət etməyə itiqaf deyilir. Bu kəlməyə lüğətlərdə həbs etmək, bir yerə yerləşmək, oraya bağlanıb qalmaq mənaları verilir. Bir fiqh termini kimi isə ibadət məqsədi ilə bir məsciddə müəyyən qaydalara riayət edib qalmağı ifadə edir. Yəni Ramazan ayında itiqafa çəkilmək sünnətdir.
[ Ramazan ayi / 5100 dəfə baxılıb ]
Heykəl kimi dayanan cəsəddən ibarət deyil insan. İnsan, ruhuyla insandır. Səmavi bir əmrlə yerdəki bədənə yerləşdirilmiş bir ruhdur insan. Torpaqdan hazırlanan bir qəlibdə yerləşdirilmiş sirli aləmdir insan. Rəbbani bir əmrlə yaradılmış insan, ruhani aləmə malikdir. Düşünən, təfəkkür edən, ağlını işlədən, hiss edən, duyğulanan, zövq alan, acı çəkən, səmalara yüksələn, yer üzünü idarə edən və məhz mələklərin baş əydiyi varlıqdır insan.
[ Aktual / 11256 dəfə baxılıb ]
Əlbəttə onu qədir-qiymət gecəsində Biz endirməyə [başlamışıq]. O qədir-qiymət gecəsinin nə olduğunu bilirsənmi? O qədir-qiymət gecəsi, min aydan daha xeyirlidir. Mələklər, vəhiylə bərabər o gecə enməyə davam edərlər, Rəblərinin izni ilə, həyatın hər sahəsinə aid tərifsiz bir səadətin [formullarını gətirərlər], bu hal, şəfəq doğana qədər davam edər.
[ Ramazan ayi / 5790 dəfə baxılıb ]
“Təqva”-lı olmaq, mübah və halal olanları tərk etmək deyil, sadəcə çox diqqətli və ehtiyatlı davranmaqdır. İndi təsəvvür edək ki, Rəbbimiz bizə Ramazan ayı günlərində halal olan şeylərdən də imtina etməyi buyurub. Hansı ki, ən adi yemək-içmək, şəhvət və qeyri ehtiyaclarımızı normal olaraq edə bilirdiksə, məhz bu ayda “Təqva” xüsusiyyətinə doğru-dürüst yiyələnmək üçün, Rəbbimiz bizə bu cür tərbiyə metodunu seçmişdir. Bu ayı müqəddəs edərək, Uca Tanrımız bizi “təqva” üçün məşq etdirir.
[ Ramazan ayi / 6451 dəfə baxılıb ]
Oruc tutmaq, məhz buna görə özünü tutmaqdır. İnsan nə ziyan əməl işləyirsə özünü tuta bilmədiyi üçün işləyir. Tuta bilmədiyi dilinin cəzasını, tuta bilmədiyi əlinin cəzasını, tuta bilmədiyi nəfsinin cəzasını, tuta bilmədiyi instinktlərinin cəzasını, tuta bilmədiyi hirsinin cəzasını çəkməkdədir. Özünü tutmaq, özünün tərəfində olmaqdır. Məlumdur ki, özünü tutanı Allah da tutar. Özünü tutmayanı, Allah niyə tutsun ki?

"Böyük insanların idealları, sadə insanların isə..."

Böyük ölçüdə bax ...  


"Övladlarınızı Fironlara təslim etməyin..."

Böyük ölçüdə bax ...  


"Ən böyük zəfər insanın özünə hakim olmasıdır."

Böyük ölçüdə bax ...  


"Oruc deyir ki..."

Böyük ölçüdə bax ...  


"Vicdanımız yanılmayan bir hakimdir..."

Böyük ölçüdə bax ...  

  SON ƏLAVƏLƏR  

  ORUCUN KƏFFARƏSİ

  DƏRDİN NƏ?!

  RAMAZAN BİR İMKANDIR

  XOŞ GƏLDİN, AMMA XOŞ GÖRMƏDİN

  RAMAZAN FESTİVAL DEYİL!

  O GECƏ

  ŞƏXSİYYƏTİN VƏ CƏMİYYƏTİN QURUCUSU

  İMAN ƏN BÖYÜK İMKANDIR

  İNSANLIQLA YAŞID

  RAMAZANA GİRƏRKƏN

  TƏFƏKKÜR YENİLİYİ: RAMAZAN

  FATİHƏ SURƏSİ

  ATƏŞİN PROQON MƏŞQİ

  Allah üçün yaşaya bilmək

  Boşanma - sosial problem kimi

  İKİ GÜNÜ EYNİ OLAN ZİYANDADIR

  ÖLÜM ALLAHA DÖNÜŞDÜR…

  Muta məsələsi və İslamda evlilik

  Əxlaqa və etiqada söykənən davranışlar

  KÖYNƏYİNİ GÖSTƏR, KİM OLDUĞUNU DEYİM

  ƏXLAQ  

  İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

  SÜNNƏTDƏ ƏXLAQ

  MÜVAHHİD MÜSƏLMANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  HEÇ BELƏ DOSTUNUZ OLDUMU?

  SALAM

  ŞƏRİƏT  

  SORULARLA İSLAM; QADAĞALAR 1

  SORULARLA İSLAM 1

  NAMAZI İQAMƏ ETMƏK

  ATƏŞİN PROQON MƏŞQİ

  Boşanma - sosial problem kimi

  TARİX  

  Alimlərimiz: Əllamə Cəmaləddin (İzzədin) Yusif ibn İbrahim Ərdəbili

  BAHİRA HADİSƏSİ

  VİDA XÜTBƏSİ

  ŞAQQU’S –SADR HADİSƏSİ

  ŞƏQQU`L QƏMƏR

  SÜNNƏ  

  Orta əsrlər İslam təbabəti xəzinəsindən: “Qara çörəkotu”

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 2

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 1

  TALAQ [1]

  KAİNATIN SÜNNƏTLƏRİ

  AİLƏ  

  İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

  SEVMƏK CƏSARƏTDİR

  İSLAMDA AİLƏ

  SAĞLAM AİLƏ

  İSLAMİ EVLİLİK

  ƏQİDƏ  

  İbadət, İtaət və Əməllərdə Tövhid

  Tövhidin üç əsası

  ƏQİDƏ, QƏBİLƏ, QƏNİMƏT

  İMAN NÖVBƏTÇİSİ

  NƏFSİN YEDDİ MƏRHƏLƏSİ

  ELM  

  QURANİ-KƏRİMİN ECAKARLIĞI VƏ ÜSLUBU

  Müsəlman ölkələrindəki dövlətdaxili münaqişələrin qarşısının alınmasında dini maarifləndirmənin rolu

  Alimlərimiz: Əllamə Cəmaləddin (İzzədin) Yusif ibn İbrahim Ərdəbili

  Elm Sizsiniz !!!

  MƏNTİQ ELMİ VƏ İSLAM DÜNYASI

  AKTUAL  

  BİR DƏ GƏLƏCƏKMİ?

  QƏDR SURƏSİ

  DƏRDİN NƏ?!

  O GECƏ

  İNSANLIQLA YAŞID

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]04:36
GÜNƏŞ06:29
ZÖHR [ 4 rükət ]13:47
ƏSR [ 4 rükət ]17:44
MƏĞRİB [ 3 rükət ]21:05
İŞA [ 4 rükət ]22:51
GECƏYARI00:50
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka